SLEVA -15% na zboží z kategorie VYROB SI MECHOVÝ OBRAZ – kód MATERIAL15.
Doprava zdarma pro objednávky nad 500 CZK – kód DOPRAVA.
Worldwide

Obchodní podmínky

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné a účinné od 1. 5. 2019 a vztahují se na uzavírání všech kupních smluv mezi společností Gupama, s. r. o, se sídlem Drotárska cesta 66, 81102 Bratislava, IČO: 47345951 DIČ: 2023827333 DIČ: SK2023827333, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka zákazníkem (dále jen „Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě na adrese www.mossdesign.org (dále jen „Internetový obchod“) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím ( dále jen „Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.
b) Tyto VOP se přiměřeně použijí i na uzavírání všech kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných prostřednictvím telefonu, faxu nebo jiným způsobem na dálku.
c) Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností nového znění VOP.

d) Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
e) Všechny ceny produktů v internetovém obchodě jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou uvedeny na v sekci platební podmínky a doprava a v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde kupující vidí i celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží.
Všechny akce uvedené této webové stránce platí do vyčerpání zásob.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také jeho název, údaj o konečné ceně v měně CZK, skladové dostupnosti, nákladech na dopravu a základní charakteristika zboží ve formě popisu. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
b) Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že jsou-li předmětem nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě služby nebo obdobná plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto VOP, která se vztahují k úpravě prodeje zboží, není-li výslovně stanoveno jinak.

c) Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, zaregistrování, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů v rámci nákupu bez registrace, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží, je Kupující obeznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží. Před odesláním objednávky je Kupujícímu kdykoli umožněno zkontrolovat a měnit objednávku, tzn. zejména měnit obsah košíku či opravovat jakékoli údaje týkající se množství objednávaného zboží, dodacích a fakturačních údajů, způsobu platby nebo dodání zboží. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito VOP a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

d) Objednávku, která není učiněna v souladu s těmito VOP, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.
e) Prodávající bezodkladně po přijetí objednávky kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu, v objednávce nebo jiným vhodným způsobem.
f) Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena v okamžiku doručení potvrzení o přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží, příp. objednané související služby a Kupujícímu vznikne povinnost za toto zboží a související služby zaplatit dohodnutou cenu. Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka není přijata nebo je přijata s výhradou.
g) Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména pokud jde o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto VOP, nebo pokud v době objednávky nemá vyrovnané všechny splatné závazky vůči Prodávajícímu . Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání. Prodávající se zavazuje v takových případech vrátit Kupujícímu již zaplacenou finanční částku.
h) Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito VOP seznámit před jejím uzavřením. Tyto VOP jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: https://www.mossdesign.org/obchodně-podmínky
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DOPRAVA

a) Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě a je uvedena v měně CZK včetně všech souvisejících daní či ostatních poplatků. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto VOP nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje.
b) Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit si příslušný způsob platby a uhradit dohodnutou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:
1. bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího vedený ve Fiobanka č.ú.: 2002579844/2010
(CZ91 2010 0000 0020 0257 9844)
2. v hotovosti při osobním odběru.
3. platbou na dobírku, pro objednávky do výše 15 000,- Kč
4. platba kartou
c) V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.

d) V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při uhrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby oznámený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu splněný okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.
e) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.
f) Za poštovné a balné jsou účtovány poplatky podle platného ceníku doručovatelů, které jsou uvedeny vedle ceny výrobku během nákupu výrobku. Pokud v Internetovém obchodě není uvedeno jinak, platí následující poplatky:
. Kurýrní služba

Hmotnost balíku do 2kg: cena 120 Kč
Hmotnost balíku od 2 do 5kg: cena – 150 Kč
Hmotnost balíku od 5 do 10kg: cena – 180 Kč
Hmotnost balíku od 10 do 20kg: cena – 250 CZK
_
Uvedené ceny platí pro dodání zboží v rámci území České republiky.
g) Prodávající si vyhrazuje právo řešit odjednávky větších objemů dle individuálních podmínek.

4. DODACÍ PODMÍNKY

a) Dodání zboží bude probíhat následujícími způsoby:
1. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Průměrná doba expedice našeho zboží se pohybuje v rozmezí 7 až 28 pracovních dnů od připsání ceny zboží na účet Prodávajícího. U zboží které není skladem Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu dodací lhůty tohoto zboží, běžně expedujeme do 3 pracovních dnů.

2. V případě platby předem se skladové zboží expeduje do 72 hodin po připsání ceny zboží na účet Prodávajícího.
b) Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí zákazník písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu přebíraného zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu.
c) Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány znovu jen na vyžádání Kupujícího, a Kupující je vždy povinen zaplatit poštovné.
d) Obsahuje-li nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání zboží, Prodávající a Kupující si mohou sjednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání zboží. Pokud si smluvní strany toto místo výslovně sjednají nebo v Internetovém obchodě nebude umožněna volba způsobu dodání zboží, platí, že předání zboží bude realizováno dodáním na odběrné místo Prodávajícího podle článku (a) níže.
1. Vyzvednutí na odběrném místě Prodávajícího v Bratislavě (Wolkrova 2/A, 85101 Bratislava), Tel.: +421 917256862, E-mail: mossdesignsk@gmail.com). O připravenosti zboží k vyzvednutí Prodávající Kupujícího informuje telefonicky, respektive e-mailem.
2. Dodání do místa určeného Kupujícím: O odeslání zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě, v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla půjde o následující pracovní den po expedici zboží), nejpozději však dle článku 4.1 těchto obchodních podmínek. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.
Na doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptována místa mimo území České republiky, není-li v individuálním případě dohodnuto jinak.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY

a) Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou sjednané, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, případně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
b) Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví při převzetí věci Kupujícím nebo během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí. V případě, že zboží není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu, který odpovídá Kupní smlouvě, a to podle požadavků Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit.
c) Strany se dohodly, že záruční doba na zboží je dvacet čtyři (24) měsíců s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy, není-li v Kupní smlouvě dohodnuta jiná záruční doba a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Kupující může uplatnit reklamaci v provozu Prodávajícího nebo poštou zasláním na adresu Gupama. o., Drotárska cesta 66, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury nebo Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
d) Jde-li o takovou vadu zboží, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, nevzniknou-li tím Prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
e) Jde-li o takovou vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva má Kupující, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady (tj. takové vyskytnutí vady po opravě tehdy, pokud se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí) po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
f) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
g) Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení. Prodávající je také povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad.
h) V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto přepravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. O doručení poškozeného zboží je také třeba ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na adrese mossdesignsk@gmail.com
j) Záruka na zboží se vztahuje při běžném a přiměřeném běžném používání, provozních podmínkách a správné a řádné údržbě na jakoukoli výrobní vadu, která by ovlivňovala jeho funkčnost.
k) Záruka se nevztahuje na vady nebo poškození v důsledku plynutí času, opotřebováním z užívání, zanedbané péče, nepřiměřeného zatěžování, neodbornou montáží Kupujícího, neodbornou manipulací se zbožím během přepravy zboží Kupujícím, nebo nesprávné manipulace při používání. Jako příklad, tato záruka se nevztahuje na mechanické poškození mechových produktů nebo vyblednutí barvy výplně mechu vlivem UV záření při nesprávném umítnění produktů. Záruka se nevztahuje na závady vyplývající z úmyslného poškození, nedbalosti, nesprávného použití nebo situování zboží do nevhodného prostředí. Záruka je vymezena hodnotou zboží a je výslovně odmítnuta jakákoli případná odpovědnost za škody.
l) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, čímž je myšlena doba od převzetí věci do oprávněné reklamace, až do doby, kdy byl Kupující povinen si věc ze záruční opravy vyzvednout. V případě výměny zboží získává Kupující záruku novou v délce čtyřiadvaceti (24) měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.
m) Společně se zbožím může být Kupujícímu dodán záruční list. Pokud nebude společně se zbožím záruční list dodán, nahrazuje jej faktura nebo prodejní doklad z pokladny.
n) Kupující, který není spotřebitelem se bude řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, které upravují nároky z odpovědnosti za vady. Případné nedostatky předmětu koupě je povinen Kupující reklamovat písemně u dodavatele ve lhůtě nejpozději do 3 měsíců ode dne převzetí.
o) Doporučení a podmínky správné údržby a péče o zboží jsou k dispozici na vyžádání.
p) Obecně mechy a lišejníky nesmějí přijít do přímého kontaktu s vodou. Mechové a lišejníkovy produkty nesmí být umístěny na přímém slunci. Teplota v místnostech, kde je umístěn mech nebo lišejník se musí pohybovat v rozmezí od 15 do 38 stupňů celsia. Nepoužívejte syntetické nebo agresivní čistící prostředky, aceton, trichlorethylen, čpavek a čistící prostředky, které obsahují i malé množství těchto látek, protože mohou povrchy poškodit. Vyhýbejte se všem druhům abrazivních látek, jako jsou například práškové čisticí prostředky, brusné krémy, polštářky a hrubé houby.

6. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Identifikační údaje provozovatele a odpovědné osoby
Provozovatelem osobních údajů je společnost Gupama. r. o,) se sídlem Drotárska cesta 66, 81102 Bratislava, IČO: 47345951 DIČ: 2023827333 DIČ: SK2023827333, Česká republika, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, v. níže. Společnost Gupama, s. o. jmenovala svým zodpovědným zástupcem Pavla Gúbera, e-mailová adresa mossdesignsk@gmail.com, telefonní číslo 0917058730 .

6.2 Zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely
a) Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí Společnost Gupama, s r. o. zpracovává (i) pro účely nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazená částka, datum připsání úhrady na účet společnosti Gupama, s r. o., (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamací, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události. Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí. b) Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a (ii) v případě vyřizování reklamací Čl. 1 písm. c) Nařízení GDPR.Zpracování osobních údajů společností Gupama, s. r. o, je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné k plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zajištění pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací za účelem plnění zákonné povinnosti společnosti Gupama, s. r. o,

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: – Kurýrní, skladovací, fulfilment nebo přepravní společnost, která zajišťuje skladování zboží, nebo dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel
– V souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé jsou to servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány ve spotřebitelském řízení, přepravní společnosti
– Orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti Gupama, r. o.
Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

b) Prodej zboží mimo nabídku e-shopu společnost Gupama, s. r. o zpracovává (i) pro účely nákupu zboží mimo nabídku e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu , uhrazená částka, datum připsání úhrady na účet společnosti Gupama, s. r. o.), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamací, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Gupama, s. r. o. je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné k plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zajištění pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací za účelem plnění zákonné povinnosti společnosti Gupama, s. r. o. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: – Kurýrní, skladovací, fulfilment nebo přepravní společnost, která zajišťuje skladování zboží, nebo dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel
– V souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé jsou to servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány ve spotřebitelském řízení, přepravní společnosti
– Orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti Gupama, r. o..
Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.
c) Registrace a provoz e-shopu Společnost Gupama, s. r. o zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek. Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Gupama, s. o. je nezbytné k zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.
d) Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům společnost Gupama; o. zpracovává za účelem poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek a v případě telefonické podpory i nahrávky hovorů z infolinky. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. . 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Gupama, s. r. o je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání záruční lhůty zakoupeného zboží.
e) Řešení stížností zákazníků společnost Gupama, r. o. zpracovává za účelem řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Gupama, s. r. o je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, dokud dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.
f) Soutěže na Facebooku Společnost Gupama, s. 1 r. o. zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího av případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Gupama, s. r. o. je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami. Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně i označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php). g) Poskytování podpory prostřednictvím Facebooku V případě, že se dotyčná osoba rozhodne požádat o poskytnutí podpory prostřednictvím Facebooku, společnost Gupama, s. 120/1999. r. o. bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotyčné osobě a údaje, které jí dotyčná osoba sama během komunikace poskytne. Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování společností Gupama; o. je nezbytné pro poskytnutí podpory na žádost zákazníka. Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníky.
h) Uplatňování nároků společnosti Gupama, s. 1 r. o. zpracovává za účelem uplatňování nároků společnosti Gupama, s. r. o. následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností Gupama, r. o., údaje uvedené v žalobě proti společnosti Gupama, r. o., údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájením zájmů společnosti Gupama. r. o..Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je či. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Gupama, s. o.je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Gupama , o. Oprávněným zájmem společnosti Moss Gupama, s. o.je přitom ochrana jejího majetku, jakož i ochrana proti neopodstatněnému uplatňování nároků vůči společnosti Gupama; o..Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
• soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.
Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči společnosti Gupama, s. o. uplatňované nároky nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.
i) Plnění zákonných povinností společnosti Gupama; o. zpracovává osobní údaje uvedené v čl. 6.2.1) až 6.2.8) za účelem plnění zákonných povinností společnosti Gupama; o..Právním základem zpracování je ćl. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivech a registraturách). Zpracování osobních údajů společností Gupama, s. o.je nezbytné pro účely plnění zákonných povinností společností Gupama, sr. o. Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
• daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

6.3 Práva dotyčné osoby Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení k Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy. Dotčená osoba má vůči provozovateli právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) k opravě osobních údajů, (iii) k vymazání osobních údajů, (iv) k omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenosnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracování osobních údajů. Tato práva může dotyčná osoba uplatnit kontaktováním společnosti Gupama. o.:a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti, b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo c) telefonicky na výše uvedeném čísle. d). Příslušné právní předpisyPříslušným právním předpisem je zejména Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

a) Kupující má v souladu s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č . č. 108/2000 Sb., o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Odstoupení od Kupní smlouvy lze provést osobně spolu s předáním zboží na odběrném místě Prodávajícího, nebo prostřednictvím pošty spolu se zpětným zasláním zboží na adresu Prodávajícího. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí Kupující. Zboží vrácené na způsob dobírky nepřijímáme. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od začátku ruší.
b) Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu, v úplném stavu, nepoužité a nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi a záručního listu (je-li ke zboží dodáván) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy.
c) V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 7.1 těchto VOP vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
d) Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
e) Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho Kupujícího, nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze, opotřebování nebo zastarání a od Kupní smlouvy na dodávku prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově-obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které Kupující rozbalil.
f) Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na naši adresu. Na tento je Vám ze zákona poskytnut vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

8. KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

a) V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 4 Občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 2, článku 3, článku 5 a článku 7 těchto obchodních podmínek.
b) Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 4 Občanského zákoníku, je poskytována záruka za jakost zboží v délce 12 (dvanáct) měsíců, která začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.
c) Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsány v příslušném rejstříku podle českých právních předpisů. Ustanovení o doručování podle článku 4.2 těchto obchodních podmínek tím nejsou dotčena.
d) Kupní smlouva mez Prodejcem a Kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 4 Občanského zákoníku je uzavřena v den přijetí dohodnuté úhrady za objednané zboží na účet Prodávajícího.
e) Je-li objednané zboží určeno k dalšímu prodeji zákazníkem, uplatní se místo těchto obchodních podmínek obchodní podmínky pro prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání.
f) Prodávající nenese odpovědnost za škodu, ani za ušlý zisk vůči třetím stranám.

9. DORUČOVÁNÍ

a) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně, doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo faxem (dle výběru odesílatele).
b) Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Gupama, Drotárska cesta 66, 811 02 Bratislava, Česká republika, adresa elektronické pošty mossdesignsk@gmail.com.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Všechny právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem Slovenskej republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou nebo těmito VOP se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, a případně obchodním zákoníkem, není-li Kupující spotřebitelem.
b) Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplnění kupní smlouvy nebo VOP vyžadují písemnou formu.
c) Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.
d) Materiály, fotografie a texty publikované v Internetovém obchodě jsou chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazeních mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.